ilość: 0     wartość: 0,00 PLN

REGENERUM serum regeneracyjne do paznokci, 5 ml

OPAKOWANIE: 5 ML
PRODUCENT: AFLOFARM FABRYKA LEKÓW SP.Z O.O.
STATUS PREPARATU: BEZ RECEPTY
Regenerum regeneracyjne serum do paznokci to preparat przeznaczony do kompleksowej pielęgnacji paznokci oraz otaczającego naskórka.
cena końcowa: 16,67 PLN
Ilość
Dostępny natychmiast

Opis produktu

5 naj­częst­szych pro­ble­mów paznokci:
 • kru­chość
 • łamli­wość
 • roz­dwa­ja­nie
 • prze­bar­wie­nia
 • suche skórki

Przy­czyna:
nie­do­bór witamin
kon­takt z wodą i środ­kami chemicznymi
sto­so­wa­nie kolo­ro­wych lakierów

Roz­wią­za­nie:

Dzięki wyso­kiej zawar­to­ści wita­min i olej­ków Rege­ne­rum wzmac­nia, nawilża i chroni płytkę paznok­cia. Dodat­kowo wpływa na roz­ja­śnie­nia prze­bar­wień oraz pie­lę­gnuje ota­cza­jący naskórek.

Rege­ne­rum roz­wią­zuje 5 naj­częst­szych pro­ble­mów paznokci jednocześnie!

wzmac­nia
uela­stycz­nia
zapo­biega rozdwajaniu
roz­ja­śnia przebarwienia
zmięk­cza skórki


•REGENERUM regeneracyjne serum do paznokci - to starannie dobrana kompozycja czterech składników naturalnego pochodzenia: oleju z orzeszków makadamia, oleju ze słodkich migdałów, oleju z pestek winogron oraz oleju cytrynowego, wzbogaconych witaminami A i E. Razem zapewniają intensywną, kompleksową pielęgnację płytki paznokcia oraz otaczającego naskórka.

•Serum do paznokci wzmacnia, nawilża i regeneruje płytkę paznokcia. Dzięki wysokiej zawartości odżywczych olejków nawet kruche i łamliwe paznokcie odzyskują naturalną elastyczność, stają się mocne, zdrowe, i odporne na uszkodzenia. Dodatkowo zastosowane w preparacie witaminy A i E chronią przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, a olejek cytrynowy wpływa na rozjaśnienie przebarwień, przywracając paznokciom naturalny i piękny wygląd.Stosowanie
Preparat może być używany okresowo jako kuracja lub przez cały rok w zależności od indywidualnych potrzeb.
Produkt należy aplikować po uprzednim oczyszczeniu płytki paznokciowej (zmyć lakier, jeśli jest nałożony).
Po aplikacji delikatnie wmasowywać nałożony preparat w płytkę paznokcia i otaczającego go naskórka za pomocą pędzelka. pozostawić do wyschnięcia

Aby pie­lę­gna­cja paznokci, była nie tylko sku­teczna, ale rów­nież pro­sta i wygodna, serum zamknięte zostało w nie­zwy­kle prak­tyczną tubę zakoń­czoną pędzelkiem.

Rege­ne­rum rege­ne­ra­cyjne serum do paznokci w tubce z pędzel­kiem to:
 • pre­cy­zyjne roz­pro­wa­dze­nie pre­pa­ratu zarówno na paznok­ciach, jak i ota­cza­ją­cym naskórku
 • lep­sza pene­tra­cja skład­ni­ków aktywnych
 • masaż macie­rzy paznokcia
 • wygodne sto­so­wa­nie
 • brak koniecz­no­ści ponow­nego nabie­ra­nia preparatu
 • pro­ste dozowanie
 • higiena
 • nie­wielki, poręczny rozmiar
 • łatwe prze­cho­wy­wa­nieSkład

Rege­ne­rum to połą­cze­nie sku­tecz­no­ści z nowo­cze­sną tech­no­lo­gią. Wła­śnie dla­tego w jego skład wcho­dzą wyłącz­nie natu­ralne olejki oraz znane ze swo­ich wła­ści­wo­ści wzmac­nia­ją­cych wita­miny A i E.

Łącznie olej­ków oraz wita­min A i E to sku­teczna metoda spro­wa­dzona i sto­so­wana rów­nież w domo­wej pie­lę­gna­cji paznokci. Siła jej dzia­ła­nia tkwi przede wszyst­kim w nawil­ża­ją­cej i rege­ne­ru­ją­cej mocy olej­ków oraz wzmac­nia­ją­cym i ochron­nym dzia­ła­niu witamin.


Czę­ste mocze­nie i osu­sza­nie paznokci osła­bia ich struk­turę spra­wia­jąc, że stają deli­katne i łamliwe. Bogate w kwasy tłusz­czowe olejki dzia­łają nawil­ża­jąco, dzięki czemu zatrzy­mują wodę w paznok­ciach chro­niąc je przed wysu­sze­niem (i wchła­nia­niem wody), a tym samym zmniej­szają ich kruchość.

Wita­miny A i E to z kolei zestaw nie­zbędny do pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia naskórka oraz jego wytwo­rów, czyli paznokci. Wspo­ma­gają ich odbu­dowę oraz chro­nią przed szko­dli­wym wpły­wem czyn­ni­ków zewnętrznych.

Wita­mina A
Warun­kuje pra­wi­dłowy wzrost, roz­wój oraz funk­cjo­no­wa­nie komó­rek naskórka. Jej nie­do­bór powo­duje m.in. kru­chość i łamli­wość paznokci.

Wita­mina E
Odży­wia naskó­rek i jego wytwory (włosy, skóra, paznok­cie). Ma dzia­ła­nie wygła­dza­jące, zmięk­cza­jące i uela­stycz­nia­jące. Jest natu­ral­nym prze­ciw­u­tle­nia­czem – chroni orga­nizm przed szko­dli­wym dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków. Dodat­kowo zmniej­sza wraż­li­wość skóry na pro­mie­nio­wa­nie UV oraz hamuje pro­cesy foto­sta­rze­nia.

Olejek z orzeszków makadamia
Dzięki wyso­kiej zawar­to­ści nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych (ok. 85%) posiada dosko­nałe wła­ści­wo­ści odżyw­cze, zmięk­cza­jące i nawil­ża­jące. Jego lekka kon­sy­sten­cja spra­wia, że łatwo się wchła­nia, sku­tecz­nie rege­ne­ru­jąc płytkę paznok­cia oraz zapo­bie­ga­jąc jej wysuszeniu.

Dodat­kowo ma dzia­ła­nie anty­ok­sy­da­cyjne, dzięki czemu chroni paznok­cie przed szko­dli­wym dzia­ła­niem czyn­ni­ków zewnętrz­nych. Jego wyjąt­kową cechą jest m.in. natu­ralny współ­czyn­nik ochrony sło­necz­nej na pozio­mie 3–4.

Olejek z pestek winogron
Wysoka zawar­tość kwa­sów tłusz­czo­wych spra­wia, że ma dosko­nałe wła­ści­wo­ści uela­stycz­nia­jące. Wygła­dza skórę oraz zapo­biega tran­se­pi­der­mal­nej utra­cie wody. Ma inten­sywne dzia­ła­nie odży­wia­jące i napraw­cze. Jego sto­so­wa­nie spra­wia, że paznok­cie odzy­skują swój natu­ralny i zdrowy wygląd, stają się mocne i bar­dziej błyszczące.

Olejek ze słodkich migdałów
Ma silne wła­ści­wo­ści emo­lien­cyjne, dzięki czemu dosko­nale popra­wia ela­stycz­ność paznokci. Wspo­maga rege­ne­ra­cję oraz dogłęb­nie nawilża, chro­niąc przed utratą wody. Dodat­kowo zmięk­cza ota­cza­jące skórki i zapo­biega powsta­wa­niu tak zwa­nych zadziorków.

Olejek cytrynowy
Ole­jek cytry­nowy ma silne dzia­ła­nie odży­wia­jące, dzięki czemu dosko­nale wzmac­nia i popra­wia kon­dy­cję paznokci. Znana ze wła­ści­wo­ści wybie­la­ją­cych cytryna wpływa rów­nież na roz­ja­śnie­nie płytki paznok­cia oraz pomaga przy­wró­cić im natu­ralny i zdrowy kolor.


Różyczka napisał:
ten preparat na paznokcie pozwolił mi zapomnieć co to znaczy łamliwe paznokcie. polecam gorąco wszystkim, którzy wciąż malują paznokcie, żeby zakryć ich wygląd.
Roksana napisał:
Nie wszystkie żele do paznokci są skuteczne, tak samo jak odżywki do paznokci, ten przekonał mnie, że warto sprawdzać nowości w aptekach. Polecam.
Agnieszka napisał:
Niedawno kupiłam to serum do paznokci, używam i muszą przyznać, że widać różnicę. Regenerum łatwo się aplikuje, ma specjalny pędzelek, dzięki czemu jest wygodny w użyciu. Paznokcie po nałożeniu szybko schną i są lśniące. Czekam, aż w aptece pojawi się Regenerum na pięty, chętnie kupię.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Klienci, którzy kupili: REGENERUM serum regeneracyjne do paznokci, 5 ml, kupili również:

Kategorie

Filtruj

Ostatnio oglądane

Polecane Artykuły

2014-03-23

Migrena – choroba ludzi zestresowanych

Migrena stanowi chorobę przewlekłą o intensywnym przebiegu, dotykającą coraz większy odsetek populacji. Jedną z przyczyn wystąpienia tych uciążliwych bóli głowy jest stres...
2014-03-23

Skórka pomarańczowa – pokonaj wroga!

Walka z cellulitem to złożony proces, który wymaga od nas wielkiego zaangażowania. Niestety nie ma takiej możliwości, aby całkowicie pozbyć się tego defektu...
2014-03-23

Szkodliwy wpływ cukru i soli

Sól i cukier to dwa popularne elementy naszej diety, obecnie praktycznie w każdym gospodarstwie domowym. Jak większość składników odżywczych, spożywane w małych ilościach nie powinny być szkodliwe dla naszego zdrowia...

Newsletter

TOP 5

facebook

Pewność serwisu

Rzetelna firma
Certyfikat SSL
copyright by Volfarm S.J Urszula i Magdalena Wolfinger